Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rafał Jurkowlaniec od grudnia 2010r. do lutego 2014r. stał na czele zarządu województwa, kierując pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na urząd marszałka Rafał Jurkowlaniec został wybrany 1 grudnia 2010 roku uchwałą sejmiku województwa. Urząd jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika Województwa i Dyrektorów Departamentów.

Marszałek Województwa jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Urząd jest wojewódzką jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będąc jednocześnie jednostką budżetową samorządu województwa. To organ pomocniczy marszałka województwa, będący odpowiednikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poziomie regionalnym. Został powołany do życia na mocy ustawy z 18 sierpnia 1998 roku. Urząd jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Dolnośląskiego i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Urząd marszałkowski składa się z następujących departamentów: departament marszałka, departamentu prawnego i kadr, departamentu budżetu i finansów, departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, departamentu rozwoju regionalnego, departamentu spraw społecznych, departamentu europejskiego funduszu społecznego, departamentu polityki zdrowotnej, departamentu infrastruktury, departamentu obszarów wiejskich i zasobów naturalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.