Rafał Jurkowlaniec Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiegotelefon: + 48 76 727 74 70
email: kontakt@rafal-jurkowlaniec.pl

Rafał Jurkowlaniec
Funkcjonowanie systemu adopcyjnego na Dolnym Śląsku

Problemy rodzin adopcyjnych, bariery i przeszkody na drodze do adopcji – to najważniejsze tematy poruszone podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli we Wrocławiu. W panelu ekspertów wziął udział marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu adopcyjnego w naszym województwie. Poza marszałkiem Jurkowlańcem w panelu ekspertów wziął udział m.in. Piotr Klag, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

***

Z chwilą wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1 stycznia 2012r.) samorząd województwa powołał ośrodek adopcyjny działający w strukturze Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. Ośrodek jest zobowiązany do prowadzenia banku danych o dzieciach oczekujących na adopcję z terenu całego województwa. Prowadzenie procedur adopcyjnych (pod nadzorem Marszałka) zlecono także: Niepublicznemu Ośrodkowi Adopcyjnemu prowadzonemu przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Jeleniej Górze oraz Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu Archidiecezjalnej Poradni Adopcyjnej we Wrocławiu.

Ośrodek adopcyjny DOPS (Wrocław, ul. Ostrowskiego 7) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na rodziców i dokonuje analizy ich sytuacji (badania psychologiczne, wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania kandydatów). Na podstawie wyników tej analizy wydaje opinię o kwalifikacjach osobistych i motywacji – co jest podstawą do wydania przez Komisję Kwalifikacyjną wstępnej oceny. Jeśli jest ona pozytywna kandydaci na rodziców są kierowani na szkolenie dla kandydatów do tzw. „przysposobienia dziecka”. W celu podniesienia jakości pracy ośrodka stworzony został autorski program szkoleniowy „Kochania godne”, skierowany do rodzin starających się o adopcję.

W ubiegłym roku ośrodek adopcyjny DOPS przeprowadził 6 szkoleń dla rodzin chcących adoptować dziecko. Łącznie wzięło w nich udział 96 osób. W 2013 r. prowadzonych jest  6 grup szkoleniowych, a w kwietniu rozpoczynają zajęcia dodatkowe 2 grupy weekendowe – organizowane dla kandydatów zamieszkałych w znacznej odległości od Wrocławia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.